فرش دست بافت کاشان نقشه قدیم

Call for Price

توضیحات

یک جفت ۱۲ متری

زمینه کرم

نقشه کاشان