منظور از تراکم فرش ماشینی تراکم طولی است.

منظور از تراکم در فرش ماشینی همان تراکم طولی فرش ماشینی می باشد.

به عبارت دیگر تراکم نیز همانند شانه است با این تفاوت که شانه مربوط به عرض فرش می باشد.

به همین دلیل به آن تراکم عرضی نیز گفته می شود.

اما تراکم به طول فرش است که آن را با نام تراکم طولی نیز می شناسند.

فهمیدن تراکم فرش ماشینی:

با این توضیحات پی بردن به تراکم فرش بسیار ساده خواهد بود.

اما یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن اینکه تراکم را در نصفه فرش محاسبه نمود.

سپس برای اعلام آن را در عدد ۲ ضرب می کنند تا تراکم کلی و اصلی فرش  به دست آید.

یعنی وقتی گفته می شود فرشی تراکم ۳۰۰۰ دارد یعنی باید در یک متر طول آن ۱۵۰۰ گره وجود داشته باشد.

تا با محاسبه ضریب ۲ این عدد صحیح باشد.

پس اگر شما بخواهید می توانید همین مقدار را در مقیاس کمتر محاسبه کنید.

یعنی فرش با تراکم ۳۰۰۰ باید در ۱۰ سانتیمتر طول آن ۱۵۰ گره داشته باشد.

یا در ۵ سانتیمتر طول آن ۷۵ گره وجود داشته باشد.

بدین ترتیب شما به راحتی می توانید با محاسبه تراکم حقیقی و واقعی فرش ماشینی، فرش های مورد نیاز خود را خریداری نمایید.

هیچ محصولی در سبد خرید شما نیست