• پس از دریافت تصاویر و تایید رنگ و نقشه مورد نظر، سفارش خود را ثبت کنید.
    • مبلغی را متناسب با تعداد درخواست ها به عنوان بیعانه واریز می نمایید.
    • سفارش ثبت شده به قسمت بافت ارجاع داده می شود.
    • پس از انجام مراحل بافت و تکمیل، از طریق باربری ارسال می گردد.
    • به محض رسیدن فرش به باربری شهر مقصد، با مشتری تماس گرفته می شود تا به باربری مراجعه نماید.
  • از آنجا که هزینه ارسال به عهده ما می باشد، مشتری هزینه حمل را به باربری پرداخت کرده و سپس این مبلغ را از مبلغی که باید به حساب ما واریز نماید کسر می کند.
هیچ محصولی در سبد خرید شما نیست